Výstupy projektu Podpora neformálních pečovatelů I.
1. Výstupní analytická zpráva

Jeden z hlavních analytických výstupů projektu. Studie popisuje skupinu neformálních pečovatelů v ČR, podoby neformální péče a potřeby a problémy pečujících osob. Dokument se věnuje i analýze systému sociálních služeb a zdravotnictví ve vztahu
k neformální péči, pozornost je věnována i analýze již existujících nástrojů
a legislativnímu a koncepčnímu uchopení problematiky.

2. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření mezi neformálními pečovateli

Zpráva z kvantitativního šetření mezi pečujícími osobami realizovaného v listopadu 2014. Dokument obsahuje data (čísla, grafy, tabulky) a jejich interpretaci.

Datový soubor, dotazník a technická zpráva jsou uloženy v Sociologickém datovém archivu.

3. Závěrečná zpráva z fokusních skupin

Zpráva z kvalitativního výzkumu realizovaného formou diskusních skupin
mezi neformálními pečovateli a experty.

4. Komparativní analýza

Zpráva obsahuje 5 případových studií mapujících situaci v neformální péči a zavedená opatření na podporu neformálních pečovatelů v 5 zemích Evropské unie: Velké Británii, Německu, Švédsku, Španělsku a Polsku. Studie dále nabízí komparaci jednotlivých zemí vč. České republiky a diskutuje přenositelnost různých nástrojů.

5. Návrh politiky na podporu neformálních pečovatelů

Druhý klíčový výstup projektu. Zpráva obsahuje návrh systematické a komplexní podpory pečujících osob. Dokument identifikuje cíle, které by politika na podporu pečujících osob měla sledovat. Blíže je popisováno pět oblastí podpory, a to zvýšení podpory neformálních pečovatelů ze strany veřejné správy, zlepšení finančně-sociálního zabezpečení pečujících osob, zvýšení podpory prostřednictvím sociálních
a zdravotních služeb, podpora ekonomické aktivity pečovatelů v průběhu a po ukončení péče a zlepšení informovanosti a vzdělávání pečujících osob, osob závislých na péči
a veřejnosti.

6. Studie o možnostech a významu zavedení koordinátora podpory

Studie se zabývá tématem koordinované péče a podpory. Analyzuje přínosy individualizované a komplexní podpory pečujících rodin na lokální úrovni. Závěrem diskutuje čtyři možné varianty řešení vedoucí ke zlepšení efektivity a podpory neformální péče.

7. Návrhy legislativních a procesních změn

Materiál navazuje na výstupy projektu – Studie o možnostech a významu zavedení koordinátora podpory pro pečující osoby a osoby odkázané na pomoc druhých
a především Návrh politiky na podporu neformálních pečovatelů. Dokument obsahuje právní konkretizaci vybraných opatření na podporu neformálních pečovatelů.

8. Alternativní způsoby a změny ve financování osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby

Studie porovnává současný způsob financování dlouhodobé péče o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby s existujícími vybranými alternativami v zahraničí. Jejím cílem je nalézt nejvhodnější způsob financování odpovídající požadavkům dlouhodobé udržitelnosti, efektivity a dostupnosti pro všechny potřebné osoby.

Kontakt: info@nepe.cz

© Copyright Podpora neformálních pečujících